Fotogaléria

PostHeaderIconDokumenty Rady školy

Na základe § 2 ods. 2 písm. a/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov školskú samosprávu vykonáva rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“).
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá vytvoriť radu školy aj na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi.

Na tejto stránke ponúkame niekoľko materiálov, ktoré by mohli uľahčiť prácu členom rady školy.

 • Vzorový štatút
 • Zloženie členov rady školy
 • Postup výb. konania
 • Kritéria na hodnotenie
 • Ochrana osobných údajov - mlčanlivosť
 • Návrh na vymenovanie riaditeľa
 • *

  Aktuality
   TK KBS