Fotogaléria

PostHeaderIconVitajte na stránkach Eparchiálneho školského úradu

NOVÉ VÝBEROVÉ KONANIA

(27.08.2019)

  • Výberové konanie na miesto učiteľa primárneho vzdelávania - Základná škola sv. Rodiny v Sečovciach

(01.08.2019)

  • Výberové konanie na miesto pomocného kuchára, kuchárky - Cirkevná materská škola Michalovce

(23.07.2019)

  • Výberové konanie na miesto pedagogický zamestnanec pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie (NJ a literatúra) - Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov


Vyhlásenie riaditeľov a zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice na podporu biskupa Mons. Milana Chautura (21.09.2018)

O Eparchiálnom školskom úrade

Cirkev pri napĺňaní svojho spásneho poslania používa prostriedky ktoré jej zveril sám Ježiš Kristus , ktoré v rôznych dobách umožňuje dosiahnuť jej nadprirodzený cieľ a podporovať rozvoj ľudskej osobnosti.Traja svätitelia - patróni školstva Gréckokatolíckej eparchie v KošiciachPri napĺňaní svojho poslania zakladá Cirkev vlastné školy, lebo v nich vidí - ak sú naozaj miestom, kde sa tvorí a sprostredkúva špecifické chápanie sveta, človeka a dejín - výborný prostriedok na všestrannú formáciu človeka. Gréckokatolícka eparchia v Košiciach podľa kánona 631 CCEO a v súlade s ustanoveniami zákona č. 394/2004 Z. z. – zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z .z. – o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 597/2003 Z. z. – o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je zriaďovateľom základných a stredných škôl a školských zariadení. Od 1.9.2008 nadobudol účinnosť aj zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (nový školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa riadi činnosť na školách na území Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach.

Na výkon správy škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zriadil vladyka Milan dňa 1.3.2004 Eparchiálny školský úrad.

Aktuality
    TK KBS