Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde a výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže katechetické úrady gréckokatolíckych eparchií organizovali pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

V tomto školskom roku bola za predmet projektu vybraná blahoslavená Jozafáta Hordaševská. Počas konania Metropolitného kola Biblickej súťaže v dňoch 9. a 10. mája 2017 v Juskovej Voli, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, vyhodnotil práce, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom či treťom mieste.


1.miesto - Lujza Betáková, téma-Cesta do chrámu, CMŠ bl.Tarzície Olbrachtova 28,Trenčín, 1.kat.


1.miesto - Katarína Timková, Téma-Pohľad bl.Jozafaty, ZŠ T.J.Moussona Michalovce, 3.kat.


1.miesto - Samuel Rinik, ZUŠ sv. Cecílie,Téma-Daniel vykladá Nabuchodonozrovi sen o soche s hlinenými nohami, 5.kat.


1.miesto - Barbora Takáčová, Kat.stredná pedag.škola Košice, Téma - Daniel v jame levovej, VI.kat.

Učitelia NV/N (laici a rehoľníci), ktorí doteraz nemali udelenú Kánonickú misiu a učitelia NV/N, ktorým sa skočila platnosť Kánonickej misie, pričom v nasledujúcom šk. roku budú NV/N vyučovať, si cez príslušného správcu farnosti (vo farnosti, kde budú vyučovať), požiadajú o udelenie tejto misie.

Od 1. septembra 2015 nadobúda účinnosť Inovovaný Štátny vzdelávací program (iŠVP). Táto zmena sa týka aj predmetu náboženská výchova. Inovovaný Rámcový vzdelávací program je zameraný na nové výkonové a obsahové štandardy katolíckeho náboženstva, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.

Súhrn informácií a materiálov k vyučovaniu predmetu NV/N v materských školách, základných školách, stredných školách a špeciálnych školách nájdete na www.kpkc.sk.

Metodické príručky pre ZŠ a SŠ – sú k dispozícií na zakúpenie na DKÚ.

Učebnice – bližšie informácie budú uverejnené na www.kpkc.sk

Pracovné listy – nakoľko ich MŠ SR nebude financovať, je potrebné znovu ich objednať na www.pracovnyzosit.sk. Cena za kus: € 1,60.

Svetové dni mládeže so Svätým otcom Františkom, PANAMA 2019
DÁTUM 22. – 27. januára 2019, www.svetovednimladeze.sk
www.kbs.sk
Červené stužky – kampaň boja proti AIDS; od septembra, www.cervenestuzky.sk
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, www.erko.sk
Pápežské misijné diela, www.papezskemisijnediela.sk
Sviečka za nenarodených – 2. november, www.forumzivota.sk