História a súčasnosť

„Katechéza je činnosť svojou podstatou cirkevná.
Jej skutočným subjektom je Cirkev, ktorá ako pokračovateľka
poslania Ježiša Učiteľa, oživovaná Duchom, má úlohu Učiteľky viery.“
(Všeobecné direktórium pre katechézu)

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ DKÚ

Diecézny katechetický úrad (DKÚ) bol zriadený pod názvom Katecheticko-pastoračné centrum (KPC) sv. prvomučeníka Štefana vladykom Milanom Chauturom v Pozdišovciach dňa 27.12.1997. Jeho hlavnou náplňou bola koordinácia práce 4 komisií Košického apoštolského exarchátu: katechetickej, pastoračnej, komisie pre rodinu a komisiu pre prípravu Jubilejného roka 2000. Na jeho pôde sa stretávali zástupcovia spomínaných komisií, neskôr sa ich činnosť oddelila a niektoré aj zanikli. Hlavnou náplňou centra sa stala katechéza.

Organizácia katechetickej práce vychádzala z koncepcie katechetickej komisie pri KBS a z potrieb miestnej cirkvi. Spolu sa katechetickou komisiou exarchátu sa centrum zameriavalo hlavne na distribúciu učebníc a katechetických pomôcok a ich úpravu na východný obrad. Bolo urobených aj niekoľko metodických návštev u katechétov, zabezpečovala sa organizácia biblických súťaží a taktiež agenda súvisiaca s udeľovaním katechetických misií pre katechétov a ich duchovná a metodická formácia. Centrum spolupracovalo aj pri organizovaní aktivít ostatných komisií, napr. Bystrá – stretnutia mládeže, distribúcia časopisu Veľké Jubileum, animátorské stretnutia, ... Okrem toho sa v prvých rokoch podarilo sčasti svojpomocne zrekonštruovať budovu centra v Pozdišovciach. Dnes je v nej farský úrad.

Od vzniku centra je jeho riaditeľom Mgr. Ján Ducár, metodičkami boli sr. Antónia Chovanová, SNPM a sr. Dominika Fedorová, SNPM. Ekonomické záležitosti mala na starosti sr. Cyrila Molčániová, SNPM až do augusta 2000. V tom čase na ich miesto nastúpila Mgr. Klára Zorvanová, kedy bola zároveň kancelária KPC presťahovaná do priestorov farskej budovy v Košiciach, a to hlavne z praktických dôvodov užšej spolupráce s exarchátnym úradom a prostredníctvom neho aj s jednotlivými farnosťami. Zároveň poloha centra umožnila kňazom a katechétom častejšie navštíviť ho za účelom získania metodických pomôcok, učebníc a poradenstva. Pomocou sponzorstva sa ihneď po presťahovaní podarilo technicky i nábytkom vybaviť nové priestory. Činnosť KPC a katechetickej komisie sa zamerala hlavne na školskú katechézu.

V nových priestoroch sa rozbehlo aj niekoľko nových projektov. Priebežná formácia katechétov sa zmenila na systematickú. V dôsledku vzniku Kabinetu náboženskej výchovy a cirkevných škôl na Metodickom centre v Bratislave a spolupráce s ním sa zlepšila organizácia metodických seminárov, školení, formačných dní a kvalifikačných skúšok pre katechétov. Pomocou neho sa Náboženská výchova dostala v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov Náboženskej výchovy na úroveň ostatných predmetov. Uskutočnilo sa niekoľko metodických návštev a v rámci skvalitnenia kontroly vyučovania náboženstva začali vybraní členovia katechetickej komisie navštevovať školenia pre inšpektorov z náboženstva organizované spomínaným metodickým centrom. Pravidelne sa každý rok uskutočnili duchovné cvičenia pre katechétov v kláštore o. redemptoristov v Michalovciach.

Naďalej boli usporadúvané každoročne biblické súťaže, bola upravená učebnica pre SŠ na východný obrad, taktiež boli upravené podmienky na získanie katechetickej misie. V tomto smere KPC spolupracovalo s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej eparchie. V roku 2002 sa podarilo sa vydať novú učebnicu cirkevných dejín pre východný obrad Kristus žije v dejinách Cirkvi pre 7. ročník ZŠ. V spolupráci s liturgickou komisiou boli upravené aj pracovné zošity pre 1., 2., 3., 5. a 6. r. ZŠ na východný obrad.

Z aktivít v rámci farskej katechézy KPC spolupracovalo aj naďalej pri organizácii stretnutí gréckokatolíckej mládeže v Bystrej a pri stretnutiach animátorov. V jeho priestoroch sa stretávali aj členovia Komisie pre rodinu a mládež.

V súlade so Zmluvou o katolíckej výchove a vzdelávaní uzavretou medzi Svätou stolicou a vládou SR a na základe súhlasu vladyku Milana sa v roku 2005 KPC premenovalo na Diecézny katechetický úrad z dôvodu zjednotenia názvu s ostatnými katechetickými úradmi v diecézach na Slovensku. Od 1.9.2005 vystriedala Mgr. Tatiana Cmoriaková po päťročnom pôsobení metodičku Mgr. Kláru Zorvanovú, ktorá sa stala metodičkou pre cirkevné školy na eparchiálnom školskom úrade.

V januári 2006 sa úrad presťahoval do nových priestorov eparchiálneho úradu na Dominikánskom námestí 2/A, kde sídli dodnes. DKÚ rozbehol spoluprácu s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi najmä v oblasti tvorby nových učebných osnov predmetu NV/N a úpravy učebných materiálov na byzantský (východný) obrad. Z novších významných aktivít DKÚ spomenieme zriadenie webovej stránky, organizácia celoslovenské kolo Biblickej olympiády v Herľanoch v máji 2007, či vydávanie elektronického časopisu Katechetická služba.

V súčasnosti okrem bežných záležitostí školskej a farskej katechézy sa DKÚ venuje hlavne úprave učebných materiálov na východný obrad a plánuje v spolupráci s katechetickým úradom v Nyregyháze vydať modlitebnú knižku pre menšie deti „Amen“.