Súťaže a projekty

„Lebo živé je Božie slovo, účinné
a ostrejšie ako každý dvojsečný meč...“
(Hebr 4,12)10 DÔVODOV
prečo prihlásiť deti a mladých do uvedených súťaží a projektu:1. sú jedným zo spôsobom, ako poznávať Boha a jeho dielo v dejinách spásy, prispievajú k budovaniu vzťahu s Bohom a pomáhajú duchovne rásť;
2. rozširujú, prehlbujú a upevňujú vedomosti zo Svätého písma a prispievajú k nadobúdaniu zručnosti, skúsenosti a návykov v jeho aplikovaní pre život;
3. vzbudzujú u žiakov hlbší a trvalý záujem o Bibliu ako základ náboženského života a cyrilometodskej tradície slovenského národa;
4. umožňujú prijímať do svojho života nové vzory biblických postáv a svätcov;
5. projekt prehlbuje ducha východnej spirituality a posilňuje povedomie gréckokatolíka;
6. vychovávajú a vedú k uvedomelému a zodpovednému vzťahu k mravným a kresťanským hodnotám;
7. prispievajú k budovaniu medziľudských a priateľských vzťahov, podporujú tímovú spoluprácu;
8. vedú žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, rozvíjajú ich záujem o poznanie, sebavzdelávanie a sebavýchovu, rozvíjajú zručnosť pri spracovaní informácií a pomáhajú žiakom prejaviť svoje dary a talenty;
9. prispievajú k zmysluplnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov;
10. reprezentujú školu, farnosť, protopresbyterát a Košickú eparchiu na jednotlivých postupových kolách.