Formácia a vzdelávanie

„...aby bol Boží človek dokonalý,
pripravený na každé dobré dielo...“
(2Tim 3,17)

DUCHOVNÁ FORMÁCIA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE UČITEĽOV NV/N

Formácia katechétov zahŕňa rôzne rozmery.
Ten najhlbší sa týka osoby katechétu; jeho ľudského a kresťanského rozmeru. Formácia mu totiž má pomôcť dozrievať predovšetkým ako človeku, ako veriacemu a ako apoštolovi.
Potom je tu to, čo má katechéta vedieť, aby mohol spĺňať svoju úlohu. Tento rozmer, preniknutý dvojakou vernosťou: posolstvu a človeku, vyžaduje, aby katechéta náležite poznal posolstvo, ktoré odovzdáva, a zároveň adresáta, ktorý ho prijíma, ako aj spoločenský kontext, v ktorom žije.
Napokon je tu rozmer vedieť konať, lebo katechéza je úkonom komunikácie. Formácia má z katechétu urobiť vychovávateľa človeka a ľudského života. (Všeobecné direktórium pre katechizáciu)

K duchovnej i odbornej formácii patria:
- aktívny sviatostný život, osobná modlitba, čítanie a kontemplácia Svätého Písma, život v kresťanskom spoločenstve, púte, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, evanjelizačné aktivity, čítanie duchovnej literatúry a pod.
- odborné teologické, katechetické, pedagogické alebo legislatívne semináre či konferencie, štúdium odbornej literatúry a pod.

Duchovné cvičenia
V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie Vás pozývame na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v Exercičnom dome sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81 v Prešove od 10. – 13. mája 2018.
Exercitátorom bude PaedDr. Peter Milenky.
Zároveň pripomíname Vašu povinnosť na základe Podmienok pre udelenie Kánonickej
katechetickej misie zúčastniť sa raz za tri roky duchovných cvičení.
Program:
10. 5. 2018 (štvrtok) 18.00 h - prezentácia, ubytovanie, večera
11. 5. 2018 (piatok)
12. 5. 2018 (sobota)
13. 5. 2018 (nedeľa) 12.00 h - obed a záver duchovných cvičení
Poplatok: 54 €
Nahlásiť sa je potrebné mailom na dkumetodik@grkatke.sk do 30.04.2018!


Metodické semináre - predbežný plán:
- september - otvorenie školského roka a metodický seminár
- október - november - Príprava na Biblické súťaže. Exegéza kníh;
- máj - seminár s pedagogickým zameraním;
- jún - seminár s liturgickým zameraním.


Pozvánky na jednotlivé podujatia budú priebežne zaslané z DKU e-mailovou poštou. Účasť na Duchovných cvičeniach je jednou z podmienok udržania Kánonickej misie a vyžaduje sa aspoň raz za 3 roky. Účasť na metodickom seminári sa vyžaduje minimálne 2x v šk. roku.