Formácia a vzdelávanie

„...aby bol Boží človek dokonalý,
pripravený na každé dobré dielo...“
(2Tim 3,17)

DUCHOVNÁ FORMÁCIA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE UČITEĽOV NV/N

Formácia katechétov zahŕňa rôzne rozmery.
Ten najhlbší sa týka osoby katechétu; jeho ľudského a kresťanského rozmeru. Formácia mu totiž má pomôcť dozrievať predovšetkým ako človeku, ako veriacemu a ako apoštolovi.
Potom je tu to, čo má katechéta vedieť, aby mohol spĺňať svoju úlohu. Tento rozmer, preniknutý dvojakou vernosťou: posolstvu a človeku, vyžaduje, aby katechéta náležite poznal posolstvo, ktoré odovzdáva, a zároveň adresáta, ktorý ho prijíma, ako aj spoločenský kontext, v ktorom žije.
Napokon je tu rozmer vedieť konať, lebo katechéza je úkonom komunikácie. Formácia má z katechétu urobiť vychovávateľa človeka a ľudského života. (Všeobecné direktórium pre katechizáciu)

K duchovnej i odbornej formácii patria:
- aktívny sviatostný život, osobná modlitba, čítanie a kontemplácia Svätého Písma, život v kresťanskom spoločenstve, púte, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, evanjelizačné aktivity, čítanie duchovnej literatúry a pod.
- odborné teologické, katechetické, pedagogické alebo legislatívne semináre či konferencie, štúdium odbornej literatúry a pod.


Metodické semináre - predbežný plán:
- september - otvorenie školského roka a metodický seminár
- október - november - Príprava na Biblické súťaže. Exegéza kníh;
- máj - seminár s pedagogickým zameraním;
- jún - seminár s liturgickým zameraním.


Pozvánky na jednotlivé podujatia budú priebežne zaslané z DKU e-mailovou poštou. Účasť na Duchovných cvičeniach je jednou z podmienok udržania Kánonickej misie a vyžaduje sa aspoň raz za 3 roky. Účasť na metodickom seminári sa vyžaduje minimálne 2x v šk. roku.