Podmienky udelenia misie

„Čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli
a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života...“ (1Jn 1,1)

PODMIENKY PRE UDELENIE KÁNONICKEJ MISIE

/podľa CIC kán 804 § 2 a CCEO kán 636, 1a2 schválené KBS na 49. plenárnom zasadnutí 27.-28.10.2004
a doplnené vladykom Milanom Chauturom, CSsR, košickým eparchom /

1. Pravá náuka (vernosť Cirkvi)
a) hodnovernosť odovzdávaného kresťanského učenia (a pracovná disciplína);
b) rešpektovanie nariadení diecézneho biskupa o katechizácii;
c) spolupráca s farárom (administrátorom farnosti) v mieste vyučovania náboženskej výchovy a náboženstva.
2. Svedectvo kresťanského života
a) duchovný život a kresťanský životný štýl (postoj);
b) morálna bezúhonnosť u slobodných, usporiadaný rodinný život (kán. 805 CIC cirkevný sobáš, v prípade rozvodu povolenie pristupovať k sviatostiam);
c) aktívne zapájanie sa do života farnosti;
d) ochota k mimoškolským aktivitám s deťmi a mládežou.
3. Pedagogické umenie
a) pozitívny vzťah a prístup k deťom, pedagogické a katechetické zručnosti;
b) zvnútornenie (interiorizácia) obsahu a priebehu hodiny NV na nadobúdanie potrebných náboženských zručností a životných postojov u žiakov;
c) schopnosť prepojiť školské vyučovanie na farskú a rodinnú katechézu;
d) účasť na pravidelných formačných, metodických a vzdelávacích seminároch (aspoň 70%) organizovaných DKÚ, účasť na duchovných cvičeniach;
4. Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle platnej legislatívy
a) Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní;
b) Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch.
5. Interné doplnenie pre územie Košickej eparchie
a) účasť na pravidelných formačných, metodických a vzdelávacích seminároch organizovaných DKÚ v spolupráci s MCP a KPKC sa vyžaduje aspoň 2x v roku a účasť na duchovných cvičeniach raz za 3 roky;
b) spolupráca s DKÚ na projektoch, napísanie seminárnej práce podľa jeho pokynov, katechéta nesmie stratiť kontakt s DKU bezdôvodne na viac ako ½ roka;
c) katechetická misia sa prvýkrát udeľuje na obdobie 1 rok, potom podľa rozhodnutia biskupa a ním poverených zástupcov na viac rokov, neskôr na dobu neurčitú;
d) vyučovanie Náboženskej výchovy v škole závisí od dohody, odporúčania a každoročného písomnom poverenia na vyučovanie Náboženskej výchovy od farára (administrátora farnosti), na území ktorej sa nachádza škola.

Odobratie Kanonickej misie je v prípade porušenia podmienok pre jej udelenie a tiež ak katechéta stratí kontakt s DKÚ a so žiakmi na dlhšie obdobie ako 2 roky, keďže nevyučuje predmet náboženská výchova/Náboženstvo;
- ak diecézny biskup prejaví vôľu odobrať kanonickú misiu z doktrinálnych, mravných alebo disciplinárnych dôvodov, potom katechéta stráca povolenie učiť (Sapientia Christiana – 15.04.1979, Ordinationes – Kongregácia pre výchovu – 29.04.1979);
- katechéta akceptuje, že po odobratí misie, končí pracovný pomer podľa § 46 odst. 1, Zákonníka práce, s dvojmesačnou výpovednou lehotou, počas ktorej už nesmie vykonávať činnosť katechétu;
- odobratie misie sa má vykonať písomne - oznámením katechétovi a zamestnávateľovi.