Farnosť Rozhanovce

(Protopresbyterát Košice)


História farnosti:

Gréckokatolícki veriaci v obci Rozhanovce tvoria malé spoločenstvo. Podľa tabuliek štatistických údajov z roku 2011 sa ku gréckokatolíkom hlási 174 veriacich, a s veriacimi vo filiálnych obciach Čižatice, Vajkovce, Kecerovce a Chrastné je to spolu 388. Rozhanovce boli filiálnou obcou farnosti Kráľovce až do 1.augusta 1999, keď boli Obežníkom č. 2/1999 priradené pod farnosť Zdoba. Toto usporiadanie trvalo 7 rokov. Nasledujúca zmena v usporiadaní nastala 1. augusta 2006, keď košický exarcha vladyka Milan Chautur, dekrétom č. j.: 906/2006, zriadil novú farnosť Čižatice, ktorú vyčlenil z farnosti Kráľovce, spolu s filiálnymi obcami Vajkovce, Chrastné, Kecerovce, a zároveň k novo vzniknutej farnosti priradil aj filiálnu obec Rozhanovce, ktoré boli vyňaté z farnosti Zdoba. Takéto usporiadanie trvalo 4 roky. Ďalšia zmena týkajúca sa tejto novej farnosti sa udiala na sviatok svätého veľkomučeníka Prokopa 8.júla 2010, keď vladyka Milan dekrétom č. j.:682/201, vymenil sídlo farnosti z Čižatíc do Rozhanoviec, pričom zachoval ostatné filiálne obce nezmenene. Gréckokatolícky veriaci donedávna nemali vlastné liturgické priestory, preto sa sv. liturgie a jednotlivé liturgické obrady slávili v rímskokatolíckom Kostole ku cti Povýšenia sv. kríža v Rozhanovciach. Vďaka zápalu veriacich a o. ThLic. Mareka Jeníka, ktorý v tom čase pôsobil vo farnosti ako farár, sa podarilo nadobudnúť budovu bývalej starej školskej jedálne, ktorá sa začala rekonštruovať na Gréckokatolícke pastoračné centrum bl. Metoda Dominika Trčku v Rozhanovciach. (pozn.: Budova bola v značne dezolátnom stave.) Centrum zahŕňa chrámové priestory - cerkev, bytovú časť a pastoračnú miestnosť. Patrónom chrámu je bl. Metod Dominik Trčka, ktorého ikona a relikvie sa nachádzajú v centrálnej časti. Vďaka obetavosti veriacich a finančnej podpore tak veriacich ako aj mnohých darcov zo Slovenska a zahraničia, sa podarilo zrekonštruovať chrámovú a bytovú časť. Zrekonštruovanú budovu dňa 14. októbra 2012 slávnostne posvätil vladyka Milan Chautur za účasti mnohých veriacich oboch obradov, ako aj členov evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a reformovanej cirkvi a obyvateľov obce. Naša farnosť má svoju vlastnú internetovú stránku: http://rozhanovce.grkatke.sk/ , na ktorej sa nachádzajú najdôležitejšie informácie o živote a aktivitách farnosti, ale aj aktuálne informácie týkajúce sa svätých liturgií daného týždňa. V rámci farského spoločenstvá sa okrem liturgického života organizujú aj letné tábory pre deti a mládež, púte pre veriacich po Slovensku ale aj do zahraničia, športové podujatia, duchovné obnovy, sväté misie, jednodňové výlety a túry, opekačky a mnohé iné aktivity. Farnosť tvorí predovšetkým spoločenstvo veriacich ľudí, ktorí sa snažia žiť svoje kresťanstvo a vieru každý deň.