Farnosť Trnava pri Laborci

(Protopresbyterát Michalovce)


História farnosti:

Prvá písomná zmienka obce je z roku 1249, no prvýkrát sa spomína drevený chrám spolu s cintorínom až v roku 1374, ktorý slúžil ako kaplnka pri miestnom cintoríne. Iné správy o chráme zo 14. až 16. storočia nemáme, no napriek tomu predpokladáme jeho existenciu aj v týchto storočiach. V dejinách gréckokatolíckej cirkvi sa farnosť spomína ako Trnava pri Michalovciach, keď počas pôsobenia mukačevského biskupa Jána Jozefa de Camillisa (1689-1706) sa v jeho Denníku spomína, že sa tu konala jedna z 12 synôd po celej eparchii, ktorá mala uviesť do praxe dané reformy. Z uvedeného vyplýva, že už v tomto období bola Trnava významnou farnosťou. Terajší murovaný chrám pochádza z roku 1713. Je to baroková stavba, ktorá bola v rokoch 1870 – 1872 opravovaná. Väčšími rekonštrukciami chrám prešiel v 50-tych rokoch minulého storočia, kedy bola zväčšená veža a chrám bol predĺžený o dnešnú svätyňu. Ikonostas bol v chráme postavený v roku 2007 ako dar pozostalých grófskej rodiny Gabriela Ehrenheima. V roku 2013 bola vybudovaná nová väčšia sakristia a tiež bol obnovený exteriér chrámu. V roku 2009 bolo vybudované malé Pastoračné centrum, ktoré je nie len veľkou pomocou farskej pastorácií, ale privítalo už mnohé malé farské, či komunitné spoločenstvá.