Farnosť Kráľovce

(Protopresbyterát Košice)


História farnosti:

Obec Kráľovce je sídlom gréckokatolíckej farnosti, ktorá patrí do protopresbyterátu Košice. Má dnes okolo 1000 obyvateľov, z ktorých je necelá tretina gréckokatolíkov. Podľa posledného sčítania ľudu z roku 2001 žilo v obci 280 gréckokatolíkov. Necelá tretina obyvateľov obce je rómskeho pôvodu, mnohí z nich však v súčasnosti žijú v zahraničí vo Francúzsku a Anglicku. V sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia patrilo k farnosti 16 filiálnych obcí: 1. Beniakovce (30 gréckokatolíkov podľa sčítania ľudu z roku 1970), 2. Boliarov (10), 3. Bretejovce (20), 4. Budimír (21), 5. Čižatice (136), 6. Chrastné (32), 7. Janovík (5), 8. Malá Vieska, 9. Nová Polhora (25), 10. Ploské (108), 11. Ortáše (110), 12. Rozhanovce (220), 13. Seniakovce (2), 14. Tepličany, 15. Trsťany (20), 16. Vajkovce (53). Najstaršie písomné záznamy sa zmieňujú o existencii obce už v 13.storočí. Podľa dejinných záznamov sa 12. júna 1312 v krvavej bitke pri neďalekých Rozhanovciach stretol uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou s Omodejovcami, ktorých spojencom bol Matúš Čák Trenčiansky a kráľ vyšiel z tejto bitky ako víťaz. Vojaci kráľa dali neďalekej obci ležiacej v údolí Torysy meno Királynépe - Kráľovský ľud, lebo miestni obyvatelia ich veľmi srdečne privítali. O obci sa zachovalo len málo písomných údajov. Pri súpise obcí a obyvateľov v roku 1828 sú Kráľovce vedené ako obec so slovensky hovoriacim obyvateľstvom. Podľa záznamov farskej kroniky v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia v obci už nežili pamätníci prvého gréckokatolíckeho chrámu na území Kráľoviec. Chrám stál na rohu rázcestia, pri ceste, ktorá vedie do Vajkoviec. Vlastníkom pozemku bola rodina Andreja Vargu. Na tom mieste bola ako spomienka na starý chrám postavená malá kaplnka. Starý chrám bol postavený z tehál a valkov. Keďže už nevyhovoval počtu veriacich, v roku 1893 začala výstavba novej cerkvi. Farárom v Kráľovciach bol vtedy Ján Kellö. Chrám bol dokončený v roku 1897. Medzi najvýznamnejších zakladateľov a dobrodincov nového chrámu patrili patrón chrámu gróf Hadik Barkóczy, ktorý obetoval šesťsto štvorcových siah pozemku a 1200 forintov. Na údržbu chrámu venoval štyri jutrá pozemku. Okrem neho to bol aj pán Krásnej Hôrky, gróf Dieneš Andrássy s manželkou, ktorí darovali na budovanie 3500 forintov. Mená oboch darcov sú zvečnené na dvoch mramorových tabuliach na bočných stenách vo vnútri cerkvi. Novopostavený chrám posvätil prešovský biskup Ján Vályi po dokončení stavby v roku 1897. Cerkev leží pri ceste vedúcej z Kráľoviec do Ploského. Chrámovým sviatkom, nazývaným odpust, alebo odpustová slávnosť, je sviatok Zoslania Ducha Svätého. V rokoch 2012 – 2014 bola prevedená nová maľba – ikonografická a zakúpila sa nová kalichová súprava a trojramenné svietniky z Grécka. V súčasnosti sa sv. liturgie slávia v cerkvi v pracovné všedné i sviatočné dni prevažne o 17. 30, v sobotu o 7. 00 a v nedeľu o 10. 00. Okrem tohto chrámu je vo farnosti ešte jeden gréckokatolícky chrám, ktorý stojí v Ploskom, časť Ortáše. Veriaci z tejto filiálnej obce aj za účinnej pomoci starostu Ploského Andreja Nemčíka, ktorý mal veľké porozumenie aj vo veciach cirkevných, v roku 1992 prebudovali požiarnu zbrojnicu a vytvorili z nej chrám, aby mohli vo vlastnej obci prežívať intenzívnejšie náboženský život. Dňa 11. júla 1992 prešovský pomocný biskup Milan Chautur posvätil nový chrám. Chrám bol zasvätený ako patrónovi Jánovi Krstiteľovi a odpustová slávnosť sa každoročne koná na sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho predchodcu a krstiteľa Jána dňa 24. júna. Chrám bol zrekonštruovaný v roku 2003, kedy došlo k úprave liturgického priestoru – svätyňa bola oddelená od hlavnej lode chrámu ikonostasom – a bola zakúpená nová pozlátená súprava, ktorú tvorí bohostánok, sedemramenný svietnik a naprestolný ručný kríž. Dňa 23. januára 2004 bol sa chrám na Ortášoch stal majetkom Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá ho odkúpila od Obecného úradu Ploské za symbolickú jednu korunu. V súčasnosti sa tam slávia sv. liturgie vo všedný deň prevažne o 8. 00, v nedeľu o 8. 30 a v dni sviatkov o 16. 15.