Farnosť Novosad

(Protopresbyterát Trebišov)


Farský chrám: